sbf88.com│小学数学│小学语文│小学英语│小学试卷│flash课件

当前位置: sbf88.com > 小学一年 > 语文 >

一年级语文第一课拼音儿歌及过关小测

时间:2012-10-09 14:38来源:网络 作者:sbf88.com 点击:
说明:拼音对学生学习小学语文非常重要,把枯燥的拼音编成生动有趣的儿歌,能激发学生的学习兴趣,加深他们的记忆,对学习拼音非常有帮助。 (希望家长每天引导孩子复习) 第一课 单韵母 a o e

说明:拼音对学生学习小学语文非常重要,把枯燥的拼音编成生动有趣的儿歌,能激发学生的学习兴趣,加深他们的记忆,对学习拼音非常有帮助。(希望家长每天引导孩子复习)

第一课 单韵母  a  o  e  (课本第6—7页)

1a  o  e的音和形

圆圆脸蛋扎小辫,嘴巴张大a a a
太阳出来公鸡叫,嘴巴圆圆o o o
水中倒影一只鹅,嘴巴扁扁e e e

 

2、四声符号(结合手势来做动作)

①一声平,二声扬,三声拐弯,四声降。

②一声汽车平又平,二声汽车上山坡,

三声汽车下坡又上坡,四声汽车下山坡。

 

3a  o  e的写法(拼音格,分上格、中格、下格)

a占中格,先写左半圆,再写竖右弯,两笔写成。

o占中格,左上起笔,一笔写成。

e占中格,从里面起笔,一笔写成。

 

4a  o  e四声练习巩固

ā 阿姨好!        á啊!你说什么?   

ǎ啊?这是怎么回事?  à啊,多么可爱的小鸟!

ō 噢,原来是他。  ó 哦,她会游泳?   ò哦!我明白了。

é 飞蛾 额头 白鹅  ě 恶心             è 凶恶,饿了

                    

                        拼音第一课过关小测

读错的,请家长在拼音下面做上记号,下次再拼读,重测。

一、准确认读
ā  e  ǒ  à  è  o  á  ě  ó  ǎ  ò  ē  ō  ɑ  é

二、比一比,读一读
ā—ō       á—ò     é—è      ǎ—ǒ      ā—ě    ó—é     e—ɑ  

ǎ—é       à—ó    ɑ—ǒ      ǒ—ě     ō—é    è—à     à—é   

ò—é       á—è     ɑ—é

 

评分标准:总分100分,错一个扣1分。(小测1次,评分1次,建议每天1小测)

日期

 

 

 

 

 

分数

 

 

 

 

 

 

 

------分隔线----------------------------
 • 100_news
 • 10_news
 • 11_news
 • 12_news
 • 13_news
 • 14_news
 • 15_news
 • 16_news
 • 17_news
 • 18_news
 • 19_news
 • 1_news
 • 20_news
 • 21_news
 • 22_news
 • 23_news
 • 24_news
 • 25_news
 • 26_news
 • 27_news
 • 28_news
 • 29_news
 • 2_news
 • 30_news
 • 31_news
 • 32_news
 • 33_news
 • 34_news
 • 35_news
 • 36_news
 • 37_news
 • 38_news
 • 39_news
 • 3_news
 • 40_news
 • 41_news
 • 42_news
 • 43_news
 • 44_news
 • 45_news
 • 46_news
 • 47_news
 • 48_news
 • 49_news
 • 4_news
 • 50_news
 • 51_news
 • 52_news
 • 53_news
 • 54_news
 • 55_news
 • 56_news
 • 57_news
 • 58_news
 • 59_news
 • 5_news
 • 60_news
 • 61_news
 • 62_news
 • 63_news
 • 64_news
 • 65_news
 • 66_news
 • 67_news
 • 68_news
 • 69_news
 • 6_news
 • 70_news
 • 71_news
 • 72_news
 • 73_news
 • 74_news
 • 75_news
 • 76_news
 • 77_news
 • 78_news
 • 79_news
 • 7_news
 • 80_news
 • 81_news
 • 82_news
 • 83_news
 • 84_news
 • 85_news
 • 86_news
 • 87_news
 • 88_news
 • 89_news
 • 8_news
 • 91_news
 • 92_news
 • 93_news
 • 94_news
 • 95_news
 • 96_news
 • 97_news
 • 98_news
 • 99_news
 • 9_news
 • 100_news
 • 10_news
 • 11_news
 • 12_news
 • 13_news
 • 14_news
 • 15_news
 • 16_news
 • 17_news
 • 18_news
 • 19_news
 • 1_news
 • 20_news
 • 21_news
 • 22_news
 • 23_news
 • 24_news
 • 25_news
 • 26_news
 • 27_news
 • 28_news
 • 29_news
 • 2_news
 • 30_news
 • 31_news
 • 32_news
 • 33_news
 • 34_news
 • 35_news
 • 36_news
 • 37_news
 • 38_news
 • 39_news
 • 3_news
 • 40_news
 • 41_news
 • 42_news
 • 43_news
 • 44_news
 • 45_news
 • 46_news
 • 47_news
 • 48_news
 • 49_news
 • 4_news
 • 50_news
 • 51_news
 • 52_news
 • 53_news
 • 54_news
 • 55_news
 • 56_news
 • 57_news
 • 58_news
 • 59_news
 • 5_news
 • 60_news
 • 61_news
 • 62_news
 • 63_news
 • 64_news
 • 65_news
 • 66_news
 • 67_news
 • 68_news
 • 69_news
 • 6_news
 • 70_news
 • 71_news
 • 72_news
 • 73_news
 • 74_news
 • 75_news
 • 76_news
 • 77_news
 • 78_news
 • 79_news
 • 7_news
 • 80_news
 • 81_news
 • 82_news
 • 83_news
 • 84_news
 • 85_news
 • 86_news
 • 87_news
 • 88_news
 • 89_news
 • 8_news
 • 91_news
 • 92_news
 • 93_news
 • 94_news
 • 95_news
 • 96_news
 • 97_news
 • 98_news
 • 99_news
 • 9_news