sbf88.com│小学数学│小学语文│小学英语│小学试卷│flash课件

当前位置: sbf88.com > 小学二年 > 语文 > 期中试卷 >
 • [期中试卷] 17—18学年第二学期二年级语文期中测试 日期:2018-05-25 14:21:12 点击:68 好评:0

  1718学年第二学期期中测试 二年级语文试题 (时间:50分钟 满分:100分 ) 题号 一 二 三 扣分 总分 得分 一、 积累运用(70分) 1、读拼音,写词语。(12分) zh sh xīu xī (1)( )很辛...

 • [期中试卷] 2017—2018学年度年级语文第一学期期中检测卷 日期:2017-12-25 14:22:46 点击:502 好评:0

  ...

 • [期中试卷] 2017年苏教版二年级下册语文期中考试卷 日期:2017-05-08 14:16:08 点击:557 好评:0

  一、写字。8分 1、卷面书写。5分 2、正确、工整地抄写下面的汉字。3分 弟 翅 威 墓 鼻 孝 二、根据要求完成字词句练习。30分 1、看拼音,写字词。12分 jiān guǒ gǎn 十八大以来,中央反腐决...

 • [期中试卷] 2017人教版二年级下册语文期中检测试卷 日期:2017-04-17 14:06:54 点击:848 好评:0

  一、看拼音,写词语。( 8 分) 二、比一比 , 再组词。( 8 分) 题( ) 未( ) 密( ) 京( ) 提( ) 末( ) 蜜( ) 景( ) 三、给带点字选出正确的语音,对的打。( 6 分) 石 缝 (...

 • [期中试卷] 2017年人教版二年级语文下册期中测试题 日期:2017-04-11 14:21:11 点击:1136 好评:0

  班级: _______ 姓名: _______ 得分: _______ 一、我会看拼音,写词语。( 8 分) zhunɡ l gānɡ qn zhī sh r no ( ) ( ) ( ) ( ) shān wā bō lnɡ yōnɡ bo ɡo s ( ) (...

 • [期中试卷] 2016—2017学年第二学期二年级语文期中质量检测 日期:2017-04-01 14:30:07 点击:860 好评:0

  同学们:半个学期又将过去了。这段时间你学的怎么样呢?让我们用这张小小的试卷来检测一下吧!只要静心读题,认真思考,书写工整,你一定能考出好成绩! 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 卷面(3...

 • [期中试卷] 2016二年级语文第一学期期中质量检测卷 日期:2016-11-24 14:16:25 点击:557 好评:0

  一、我会认真读拼音,认真写词语。( 10 分) 四、我会照样子,写词语。( 6 分) 例:高高兴兴 光秃秃 又大又红 五、我会数一数,再填一填。( 4 分) 1. 及共有( )画,第二画是( )。 2....

 • [期中试卷] 2015-2016学年下学期二年级语文期中学测试题 日期:2016-04-27 14:20:35 点击:847 好评:0

  考试时间:60 分钟;满分:100分 同学们,又是收获时刻。在此,你尽可以全面展示自己的知识与才华。相信你一定会把诚信写满试卷,一定会用努力书写成功! 题 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十...

 • [期中试卷] 2015年S版二年级语文上册期中试卷 日期:2015-11-18 14:12:26 点击:585 好评:0

  一、 语海畅游。(66分) 1、我能看拼音把字宝宝写正确、写漂亮。(16分) měi l q chē xiǎo dǎo j ji lǐng dǎo yǎn jing huān ynɡ gān jng 2、 给加点字选择正确读音,并画上(6分)...

 • [期中试卷] 2015学年第一学期期中考试试题二年级语文 日期:2015-11-05 14:13:14 点击:492 好评:0

  2015学年第一学期期中考试试题二年级语文 (试题总分100分 考试时间70分钟) 一、基础知识 (75分) 1、读拼音,写词语。(10分) zhung l go s p jun zǔ gu yōng bāo 2、照例子,写出带有下列...

栏目列表
推荐内容
 • 100_news
 • 10_news
 • 11_news
 • 12_news
 • 13_news
 • 14_news
 • 15_news
 • 16_news
 • 17_news
 • 18_news
 • 19_news
 • 1_news
 • 20_news
 • 21_news
 • 22_news
 • 23_news
 • 24_news
 • 25_news
 • 26_news
 • 27_news
 • 28_news
 • 29_news
 • 2_news
 • 30_news
 • 31_news
 • 32_news
 • 33_news
 • 34_news
 • 35_news
 • 36_news
 • 37_news
 • 38_news
 • 39_news
 • 3_news
 • 40_news
 • 41_news
 • 42_news
 • 43_news
 • 44_news
 • 45_news
 • 46_news
 • 47_news
 • 48_news
 • 49_news
 • 4_news
 • 50_news
 • 51_news
 • 52_news
 • 53_news
 • 54_news
 • 55_news
 • 56_news
 • 57_news
 • 58_news
 • 59_news
 • 5_news
 • 60_news
 • 61_news
 • 62_news
 • 63_news
 • 64_news
 • 65_news
 • 66_news
 • 67_news
 • 68_news
 • 69_news
 • 6_news
 • 70_news
 • 71_news
 • 72_news
 • 73_news
 • 74_news
 • 75_news
 • 76_news
 • 77_news
 • 78_news
 • 79_news
 • 7_news
 • 80_news
 • 81_news
 • 82_news
 • 83_news
 • 84_news
 • 85_news
 • 86_news
 • 87_news
 • 88_news
 • 89_news
 • 8_news
 • 91_news
 • 92_news
 • 93_news
 • 94_news
 • 95_news
 • 96_news
 • 97_news
 • 98_news
 • 99_news
 • 9_news
 • 100_news
 • 10_news
 • 11_news
 • 12_news
 • 13_news
 • 14_news
 • 15_news
 • 16_news
 • 17_news
 • 18_news
 • 19_news
 • 1_news
 • 20_news
 • 21_news
 • 22_news
 • 23_news
 • 24_news
 • 25_news
 • 26_news
 • 27_news
 • 28_news
 • 29_news
 • 2_news
 • 30_news
 • 31_news
 • 32_news
 • 33_news
 • 34_news
 • 35_news
 • 36_news
 • 37_news
 • 38_news
 • 39_news
 • 3_news
 • 40_news
 • 41_news
 • 42_news
 • 43_news
 • 44_news
 • 45_news
 • 46_news
 • 47_news
 • 48_news
 • 49_news
 • 4_news
 • 50_news
 • 51_news
 • 52_news
 • 53_news
 • 54_news
 • 55_news
 • 56_news
 • 57_news
 • 58_news
 • 59_news
 • 5_news
 • 60_news
 • 61_news
 • 62_news
 • 63_news
 • 64_news
 • 65_news
 • 66_news
 • 67_news
 • 68_news
 • 69_news
 • 6_news
 • 70_news
 • 71_news
 • 72_news
 • 73_news
 • 74_news
 • 75_news
 • 76_news
 • 77_news
 • 78_news
 • 79_news
 • 7_news
 • 80_news
 • 81_news
 • 82_news
 • 83_news
 • 84_news
 • 85_news
 • 86_news
 • 87_news
 • 88_news
 • 89_news
 • 8_news
 • 91_news
 • 92_news
 • 93_news
 • 94_news
 • 95_news
 • 96_news
 • 97_news
 • 98_news
 • 99_news
 • 9_news